Behandelovereenkomst


Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuzevrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten, plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd.

   Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak worden de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.

 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone schoenen te dragen.
 • Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
 • In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.


Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij, als zorgverlener en u als patiënt, een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap. Daarnaast hebben wij een aantal plichten en u als patiënt een aantal rechten met betrekking tot ‘het verwerken van persoonsgegevens ’hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van toepassing.


Verwachtingen

Wij vragen u:

 • De therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
 • De adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
 • De reacties op het onderzoek/ de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut.

   Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren, begeleiden en behandelen.

 • De persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
 • Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
 • Klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:

 • Hij u zo goed mogelijk informeert en behandelt
 • Onderstaande privacyregels worden nageleefd
 • Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte.


Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zie ook onze privacyverklaring.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en/of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal, indien gewenst, de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de client hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien de patiënt minderjarig is (<18 jaar), dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.


Werken met stagiaires

FysioBT biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de therapeuten. Het kan dus voor komen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.


Vergoedingen

FysioBT heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens onze prijslijst. De actuele tarieven treft u aan in de wachtruimte van onze praktijk en zijn terug te vinden op de website.

Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er verband- en/of hulpmiddelen (zoals tape) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de therapeut van FysioBT
 • De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 • Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen ten allen tijden voor rekening van de patiënt
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht
 • De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten vergoedingen en leveringen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Voor meer informatie zie tabblad betalingsvoorwaarden.

Opmerkingen

Waar in dit document de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Waar in dit document patiënt wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.

Wijzigingen voorbehouden.