Huisreglement

Op deze pagina geven wij u algemene informatie over de gang van zaken in onze praktijk.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze gerust aan ons stellen.

Afspraken/vergoedingen
De eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe binnenkomst zonder verwijzing zal er een screening worden afgenomen.
U kunt telefonisch een afspraak maken bij voorkeur tussen 08.00-18.00 uur of aan de balie.
Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren (telefonisch) af te zeggen, anders kunnen wij de kosten voor de behandeling bij u in rekening brengen (zie praktijktarieven).
De polisvoorwaarden met betrekking tot uw vergoeding voor fysiotherapie dient u zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid.
U bent op de hoogte van onze praktijktarieven.
Bij een eerste afspraak dient u uw pasje van de zorgverzekeraar en de verwijzing (indien u bent verwezen door een huisarts/specialist) mee te nemen. Ook graag legitimatie bewijs meebrengen.
De gereserveerde behandeltijd is gemiddeld 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
Hygiëne
Het is verboden te roken in de praktijk.
Het meenemen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.
Vuile schoenen dient u bij binnenkomst uit te doen en in de wachtkamer te zetten.
Overig
In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de AVG.
In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige fysiotherapeut(en) op te volgen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen, neem uw waardevolle bezitten daarom mee in de behandelkamer of kleedkamer.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsels, schade of ongevallen opgelopen in de praktijk.
In de wachtruimte kunt u gebruik maken van de literatuur/lectuur, het is niet de bedoeling deze mee te nemen naar huis. Informatie-folders kunt u gratis meenemen.
Als u klachten heeft kunt u deze melden aan uw fysiotherapeut en/of contact opnemen met de praktijkeigenaar. Wanneer dit niet bevredigend is kunt u de klachtenregeling opvragen via de praktijkeigenaar. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/haar patiëntendossier.
Bij langdurige afwezigheid van uw fysiotherapeut bij ziekte of zwangerschap wordt de behandeling waargenomen door een collega fysiotherapeut.
Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
Er wordt tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer / huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij één van de fysiotherapeut.

PRIVACY-REGLEMENT FYSIO BT
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG wet van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet , een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven (ZIe ook tabblad Privacy AVG):
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.
• Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
• De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
• Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
• Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit tijdig aangegeven te worden.
• De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie in de oefenruimte, kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
• Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
• De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
• Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
• Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Behandeling
Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. De behandelingen duren, afhankelijk van de soort therapie, gemiddeld vijf-en-twintig minuten. De eerste behandeling kan uitlopen omdat wij u dan onderzoeken om tot een fysiotherapeutische werkdiagnose te kunnen komen.
Tarieven, betalings- en leveringsvoorwaarden
De tarieven voor de verrichtingen kunt u vinden onder de knop Tarieven.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten.
Behandelingen worden eens per maand gedeclareerd. Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar we geen overeenkomst mee afgesloten hebben ontvangen éénmaal per maand een nota. Ook voor verrichtingen die uw verzekeraar niet bij ons heeft ingekocht ontvangt u zelf een nota. U dient dan zelf zorg te dragen voor de benodigde machtigingen voor uw verzekering en voor een goede financiële afwikkeling. Voor informatie belt u met uw zorgverzekeraar.
De behandeling van gecontracteerde zorg wordt via Vecozo direct aan de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht blijken dat u niet of niet meer als verzekerde staat geregistreerd bij de door u opgegeven zorgverzekeraar dan ontvangt u rechtstreeks een nota van ons. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het belangrijk ons op de hoogte te brengen van de actuele gegevens betreffende de soort aanvullende verzekering. Dit staat alleen op uw polis vermeld en niet op het verzekeringsplaatje !
Verhindering
Bij verhindering verzoeken wij u tot uiterlijk één dag voor de afspraak bericht te geven. Anders zien wij ons genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen
Voorlichting
Voorlichting vormt een belangrijk onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling. In de de praktijk zijn folders ter beschikking die door de patiënten kunnen worden meegenomen. Aan het begin van een behandeling wordt door de fysiotherapeuten standaard voorlichting gegeven over het doel en de aard van de behandeling.
Klachtenbehandeling
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze fysiotherapiepraktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de Klachtencommissie Fysiotherapie. De patiënten worden standaard niet over de klachtenregeling geïnformeerd. De folder met betrekking tot de klachtenregeling is op verzoek ter inzage.
Kwaliteit
De in ons beroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid is door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (K.N.G.F.) vastgelegd. In de paragraaf visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid wordt hier kort op ingegaan.
Visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid
Als organisatie en medewerkers onderschrijven wij het kwaliteitsprogramma van het K.N.G.F. Dit omvat het geheel van alle gecoördineerde activiteiten die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het kwaliteitsprogramma heeft een permanent karakter. Indien voldaan wordt aan de eisen van het kwaliteitsprogramma leidt dit tot opname in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Alle in onze organisatie werkzame fysiotherapeuten staan hierin vermeld.
Kwaliteitsbewaking
In onze praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten aan te bieden. Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. In het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd.
Alle medewerkers van onze praktijk zetten zich in om de hoogste kwaliteit te leveren. De verplichte na- en bijscholingscursussen worden uiteraard gevolgd. Relevante cursussen en congressen worden bezocht. Uiteraard is iedereen aangesloten bij de bekende beroepsorganisaties en gelden de gedragsregels voor fysiotherapeuten, de klachtenregeling en de modelregeling fysiotherapeut- patiënt. Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register.
Registerfysiotherapeut
Alle collegae zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie opgenomen. Vanaf 1 jan 2020 wordt het centraal kwaliteits register vervangen door het KRF Kwaliteits Register Fysiotherapie.